fbpx
piątek, 23 kwietnia 2021
14.1 C
Częstochowa

Jak nie wiadomo o co chodzi to ….. !

- REKLAMA -
- Reklama -

W miniony poniedziałek kilku członków Zarządu Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej zrezygnowało z pełnionych w tym Zarządzie funkcji. W tej sytuacji maksymalnie w ciągu 3-ch miesięcy powinno się odbyć Nadzwyczajne Walne Zebranie.
Do naszej redakcji dotarło poniżej zaprezentowane w całości oświadczenie prasowe :

Oświadczenie prasowe

W związku z licznymi uwagami dotyczącymi funkcjonowania i prowadzenia
spraw związkowych przez Pana Prezesa CzOZPN; brakiem konsultowania z
Zarządem podejmowanych w jego imieniu decyzji, a w szczególności decyzji
finansowych i organizacyjnych względem przypadających kompetencji – w tym,
w szczególności:

a) zupełnym brakiem informowania Członków Zarządu w sprawach
newralgicznych dla funkcjonowania Okręgu jak chociażby koszty przeprowadzki
i remontu lokalu nie stanowiącego własności związku, pomimo, że punkt 2 §
32 statutu jednoznacznie stwierdza, że to Zarząd zarządza majątkiem i
funduszami – w tym:

– wydatkowanie bez wiedzy przynajmniej części członków zarządu środków
przewyższających wielokrotnie kwotę przyjętą przez Zarząd w preliminarzu
budżetowym na rok 2013, a dotyczącą kosztów remontu nowej siedziby związku,
b) ograniczeniem kompetencji organu jakim jest Zarząd CzOZPN poprzez
jednoosobowe podejmowanie decyzji w sprawach przekraczających zakres
uprawnień Prezesa i ścisłego Prezydium, w tym:

– brak informowania o treści zawartych umów najmu nieruchomości czy też
warunkach podnajmu części siedziby na działalność komercyjną sklepu
sportowego, a także umów z podwykonawcami prac zleconych,

– brak przedstawienia Zarządowi jakichkolwiek kosztorysów czy zasad wyboru
podwykonawców prac zlecanych,

– brak przedstawienia do oceny i opinii członków zarządu projektów
reorganizacji rozgrywek oraz nie konsultowanie tych zmian z
zainteresowanymi przedstawicielami klubów i zainteresowanych Podokręgów –
Lubliniec i Częstochowa …-
jednomyślnie oświadczamy, że w dniu 25 listopada 2013r w geście protestu i
braku zgody na dalsze takie działania – świadomie i odpowiedzialnie jako
czynni Członkowie Zarządu, którzy zostali w ostatnich wyborach wybrani do
Zarządu mandatami Delegatów Walnego Zgromadzenia Członków CzOZPN
podejmujemy jednocześnie decyzję o rezygnacji z pełnienia funkcji Członków
Zarządu CzOZPN w Częstochowie, w osobach:

KOŁACZYK Krzysztof – V-ce Prezes ds. sportowych

OLCZYK Krzysztof – Prezes Podokręgu Lubliniec

SUCHAN Cezary – Prezes Podokręgu Częstochowa

BZOWY Jan – Członek

BUDZIK Zygmunt – Członek

oraz

NOWAK Krzysztof – względy osobiste

/w tym tygodniu rezygnację złoży kolejny członek zarządu/

Jednocześnie chcemy podkreślić, że bardzo sugestywnym jest dla nas
sprawozdanie z realizacji budżetu okręgu na 2013 rok Komisji Rewizyjnej za
III kwartały tegoż roku, która wykazała, że stan zakładanych strat rocznych
w budżecie został na 31 września 2013r. przekroczony o 800%.
Brak uzyskania odpowiedzi kto za to odpowiada jest zastanawiający.
Ustosunkowanie się Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do tej sytuacji w
formie, że IV kwartał zrewiduje tą stratę chociaż strata roczna będzie na
pewno większa niż zakładana w budżecie przyjętym w maju 2013r. jest dla nas
jedynie potwierdzeniem braku kompetencji do planowania założeń finansowych
osób obecnie kluczowych i decyzyjnych w CzOZPN.

Tym samym pragniemy podkreślić, że nie ponosimy odpowiedzialności za
ewentualne głosowania nad nowelizacją preliminarza budżetowego
przygotowanego na dzisiejsze posiedzenie Zarządu /tj. w dniu 25.11.2013/,
który pomimo prośby o jego udostępnienie nie został nam przedstawiony do
zapoznania przed terminem Zebrania Zarządu.

Uważamy, że próba nowelizacji przyjętego na ten rok budżetu, na miesiąc
przed jego końcem, ma jedynie na celu dopasowanie wydatkowanych bez wiedzy
i wcześniejszych konsultacji z Członkami Zarządu środków finansowych ponad
stan ustalony w preliminarzu z maja 2013r.

Oczywiście odpowiedzialność za dopasowanie wydanych środków pieniężnych w
noweli preliminarza pozostawiamy w sumieniu pozostałych Członków Zarządu.

Pocieszającym pozostaje fakt, że statutowe zapisy kompetencji Zarządu do
podejmowania decyzji o finansach i sprawach organizacyjnych nie zostały na
bieżącym posiedzeniu Zarządu poddane pod wątpliwość /paragraf 32 statutu
CzOZPN/….

Kończąc jednocześnie informujemy, iż oczekujemy, że w przypadku
zaistnienia sytuacji opisanej w § 27 ust. d) – czyli jednoczesnego
ustąpienia co najmniej 1/3 członków Zarządu Prezes CzOZPN zwoła
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, w terminie do 25 lutego 2014 roku.

Oświadczenie podpisali
Członkowie Zarządu CzOZPN, jak wyżej z wyłączeniem w całości treści Pana
Krzysztofa Nowaka, który indywidualnie może odnieść się do meritum pisma.

Przeczytaj także

Skomentuj

- Reklama -

Ostatnie

A pamiętasz jak…? Raków Częstochowa – Śląsk Wrocław, 5.06.1996 r.

Raków Częstochowa :W sezonie 1995/1996 piłkarze Rakowa Częstochowa osiągnęli najlepszy jak dotąd wynik w najwyższej klasie rozgrywkowej, plasując się...
- Reklama -
- REKLAMA -