Polityka Prywatności

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i jest ona dla nas bardzo ważna. Chcąc dopasować nasze treści do Twoich potrzeb korzystamy na naszych stronach z technologii pozwalających nam zbierać wybrane Twoje dane osobowe. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego, co dokładnie zbieramy oraz w jakim celu. Pamiętaj, że Twoje dane są u nas zawsze bezpieczne.

Informacje o Administratorze

 1. Właścicielem Serwisu internetowego astar.czest.pl i administratorem danych osobowych zbieranych za jego pośrednictwem jest “PhotoSport Rafał Barański” z siedzibą w Częstochowie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Rapackiego 4/39, 42-207 Częstochowa); NIP: 9491882763; REGON: 243321747.
 2. Adres e-mail do kontaktu: [email protected]
 3. W skład Serwisu astar.czest.pl wchodzą witryny internetowe: astar.czest.pl, astar.webd.pl.

Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych

 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Serwis astar.czest.pl ma prawo do kontaktowania się w sprawie ochrony swoich danych również za pośrednictwem danych kontaktowych Administratora widocznych na oficjalnej stronie Serwisu oraz Formularz kontaktowy

Ochrona prywatności Użytkowników

 1. Administrator Serwisu dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane,
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Cel, podstawa i zakres zbierania danych osobowych

 1. Zawarcie i realizacja umowy o świadczeniu usługi drogą elektroniczną oferowanej przez Serwis astar.czest.pl: podstawa przetwarzania: art 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonywania umowy)
 2. Dane związane z korzystaniem przez użytkownika z usług Serwisu za pośrednictwem konta: adres e-mail, nazwa użytkownika
 3. Opcjonalne dane podane dobrowolnie w profilu: imię, płeć, data urodzenia, miejscowość
 4. Marketing własnych produktów lub usług Usługodawcy oraz marketing produktów i usług Partnerów biznesowych; podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 6 ust. 1 lit. f) (zgoda osoby, której dane dotyczą – marketing produktów i usług obcych lub prawnie uzasadniony interes administratora – marketing bezpośredni produktów i usług własnych) .
 5. Zakres przetwarzanych danych osobowych: adres email
 6. Profilowanie w celu optymalnego dopasowania oferty usług i produktów Partnerów współpracujących do profilu odbiorcy; podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda osoby, której dane dotyczą na marketing produktów i usług obcych);
 7. Zakres przetwarzanych danych: lokalizacja, dane podawane dobrowolnie przez Użytkownika (zawarte w pkt 2 niniejszej polityki)
 8. Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią).
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do Serwisu astar.czest.pl, dane i geolokalizacja urządzenia (m.in. adres IP), z którego dokonywane jest połączenie.
 10. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z Serwisu astar.czest.pl

Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki email. Przy wyborze podmiotów świadczących tę kategorię usług Administrator kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn. że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.
 2. Ponadto informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej, takim jak sądy, urzędy skarbowe czy organy ścigania.
 3. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
 4. Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, spełniających wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.
 5. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inny instrument prawny, albo w oparciu o obowiązek prawny.
 6. Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych mogą zostać przekazane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług reklamy internetowej. Dane użytkownika mogą zostać użyte do profilowania aby wyświetlać Użytkownikowi lepiej dopasowane reklamy. Przy wyborze podmiotów świadczących tę kategorię usług Administrator kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn. że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.Aktualnie Serwis astar.czest.pl współpracuje z Partnerami:
 1. Spolecznosci Spółka z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Inżynierskiej 8, 03-422 Warszawa – https://www.spolecznosci.pl/polityka-prywatnosci
 2. Google Inc. – https://www.google.com/about
 3. Gemius Polska sp. z o. o. – http://privacypolicy.gemius.com

Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przechowywane:

 1. Dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Serwisie – przez cały czas istnienia konta (trwania umowy). Po skasowaniu konta przez Użytkownika są trwale usuwane w ciągu 30 dni (z wyłączeniem kopii bazy danych tworzonych ze względu bezpieczeństwa Serwisu; dane z kopii są usuwane po upływie maksymalnie 3 miesięcy).
 2. Dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Użytkownika Serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody.
 3. Dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej – do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;2. prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
  3. prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,
  4. prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe.
 2. Z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, wszystkie pozostałe prawa użytkownicy mogą realizować poprzez zgłoszenie sprawy przez Formularz kontaktowy lub innych danych kontaktowych Serwisu astar.czest.pl
 3. W przypadku kontaktów, o których mowa w pkt. 2, Administrator może uzależnić wykonanie czynności od nie budzącego wątpliwości zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z zapytaniem, wnioskiem, sprzeciwem lub żądaniem.

Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych.

 1. Podczas rejestracji w Serwisie wymagane jest podanie wyłącznie nazwy użytkownika oraz adresu e-mail. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna.
 2. Dane zawarte w Profilu Użytkownika mogą być dobrowolnie przez tego Użytkownika modyfikowane.
 3. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania oferty usług i bonusów oferowanych przez Administratora danych i jego Partnerów biznesowych.
 4. Wyrażenie zgody na profilowanie w celach marketingowych jest w pełni dobrowolne, jednak brak zgody może skutkować brakiem możliwości otrzymywania spersonalizowanej, starannie dobranej do wieku, lokalizacji, preferencji i zainteresowań Użytkownika oferty usług i produktów oferowanej przez Partnerów Serwisu.

Wycofanie zgody w przypadku, kiedy jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 1. W każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody.
 3. Zgodę można cofnąć w następujący sposób:
  1. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych komunikując się przez Formularz Kontaktowy
  2. Zgoda na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej komunikując się przez Formularz Kontaktowy
  3. Aby całkowicie usunąć profil wraz z danymi należy skasować konto – komunikując się przez Formularz Kontaktowy
  4. Klikając [ tutaj ] lub w w przycisk „Ustawienia prywatności” na dole tej strony

Korzystanie z serwisu przez dzieci

 1. Serwis astar.czest.pl skierowany jest do osób, które ukończyły 13 lat.
 2. Z serwisu mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 13 lat pod warunkiem, że została udzielona zgoda opiekuna prawnego:
  1. Podczas rejestracji opiekun prawny może wyrazić zgodę na założenie nowego konta osobie, która nie ukończyła 13 lat zaznaczając checkbox: „Oświadczam, że nie mam ukończonych 13 lat, ale mój opiekun prawny wyraził zgodę.”
  2. Jeśli jesteś rodzicem dziecka, które założyło konto bez Twojej zgody, to skontaktuj się z nami za pomocą Formularza kontaktowego.
 3. Serwis astar.czest.pl nie gromadzi oraz nie wymaga od użytkowników takich danych jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wiek oraz innych szczegółowych danych – do rejestracji wymagana jest wyłącznie nazwa użytkownika oraz adres e-mail. W profilu użytkownik może opcjonalnie dodać Imię, płeć, datę urodzenia oraz miejscowość – informacje te jednak są dobrowolne i nie są one przez nas weryfikowane.
 4. Jeśli ustalimy, że zgromadzaliśmy dane osobowe osoby, która nie ukończyła 13 lat i nie otrzymała zgody opiekuna prawnego, podejmiemy kroki mające na celu jak najszybszego usunięcia tych danych. Może to oznaczać konieczność usunięcia konta z Serwisu astar.czest.pl należącego do wyżej wymienionej osoby.